MONDZORG DE RIETGORS

Bijlage 1 bij Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg

De maximaal in rekening te brengen tarieven met ingang van 1 januari 2022 door zorgaanbieders die tandheelkundige zorg leveren. In het kader van deze prestatie- en tariefbeschikking zijn de prestatiebeschrijvingen onderstreept aangegeven. De specifieke bepalingen bij de prestatiebeschrijvingen zijn daaronder opgenomen. Ten aanzien van de hoofdstukken IX Behandelingen kauwstelsel (G) en XIII Implantaten (J) zijn algemene bepalingen van toepassing. Hoofdstukindeling
Titel Code
I Consultatie en diagnostiek C
II Maken en/of beoordelen foto's X
III Preventieve mondzorg M
IV Verdoving A
V Verdoving door middel van een roesje B
VI Vullingen V
VII Wortelkanaalbehandelingen E
VIII Kronen en bruggen R
IX Behandelingen kauwstelsel G
X Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) H
XI Kunstgebitten P
XII Tandvleesbehandelingen T
XIII Implantaten J
XIV Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz U
XV Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening Y
I Consultatie en Diagnostiek (C) Tarief
a. Consulten
C001 Consult ten behoeve van een intake Het eerste consult met een voor de zorgaanbieder nieuwe patiënt, niet zijnde een verwezen patiënt. Eenmaal te declareren per zorgaanbieder bij een (gedeeltelijk) betande patiënt met blijvende tanden en kiezen. Inclusief:
 • het aanmaken van een patiëntenkaart;
 • het registreren van de status van het gebit;
 • het afnemen van de medische anamnese;
 • het bespreken van het vervolgtraject;
 • het bepalen en bespreken van het zorgdoel.
C001 mag niet in dezelfde zitting gedeclareerd worden in combinatie met:
 • andere prestaties voor het eerste consult (E02, E03, G21, T012 en J01);
 • C002;
 • C003;
 • C012;
 • C014;
 • C015.
Er is zodanige overlap dat deze prestaties redelijkerwijs niet in combinatie met elkaar gedeclareerd kunnen worden.
€ 46,91
C002 Consult voor een periodieke controle Een algemeen periodiek mondonderzoek om de toestand van het gebit en het tandvlees te beoordelen. Inclusief (indien van toepassing):
 • het onderzoeken van de gezondheid van het tandvlees met de PPS score;
 • het geven van voorlichting, aanwijzingen en adviezen over preventief gedrag en/of preventieve maatregelen voor zover deze niet meer dan vijf minuten in beslag nemen;
 • het uitvoeren van binnen de prestatielijst niet opgenomen kleine verrichting(en);
 • het verwijzen naar een andere zorgaanbieder.
€ 23,45
C003 Consult, niet zijnde periodieke controle Een apart consult:
 • indien het mondonderzoek en de indicatiestelling plaatsvindt op initiatief van de patiënt naar aanleiding van een klacht of vraag; of
 • als vervolgconsult naar aanleiding van een eerdere vraag of probleem niet zijnde een periodieke controle.
Inclusief (indien van toepassing):
 • het onderzoeken van de gezondheid van het tandvlees met de PPS score;
 • vaststellen van de DETI-score en bespreken behandelplan;
 • geven van voorlichting, aanwijzingen en adviezen over preventief gedrag en/of preventieve maatregelen, voor zover deze niet meer dan vijf minuten in beslag nemen;
 • uitvoeren van binnen de verrichtingenlijst niet anders te declareren kleine verrichting(en);
 • verwijzen naar een andere zorgverlener.
C003 mag niet in combinatie met C002 gedeclareerd worden. Ook mag C003 niet in rekening worden gebracht indien het probleem voortkomt uit een prestatie die:
 • in de afgelopen twee maanden door dezelfde zorgaanbieder is uitgevoerd; of
 • waarbij nazorg bij die prestatie is beschreven als onderdeel van die prestatie.
€ 23,45
b. Diagnostisch onderzoek
C010 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen De aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen is uitsluitend in rekening te brengen als er na het stellen van routinevragen nog meer medische informatie nodig is over een patiënt. Inclusief bespreking met de patiënt en overleg met zorgaanbieder zijnde huisarts of specialist. € 23,45
C011 Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion Ongeacht het aantal zittingen. Uitgebreid mondonderzoek voor het vormen van een oordeel over een diagnose, behandelplan en/of werk van een andere (mond)zorgaanbieder. Inclusief:
 • consult(en);
 • een uitgebreid, niet routinematig onderzoek gericht op de hulpvraag;
 • het beschrijven van de relevante afwijkingen ten opzichte van een diagnose, behandelplan en/of werk van een andere mondzorgaanbieder;
 • het maken en bespreken van het schriftelijke oordeel;
 • het zo nodig afnemen van één of meerdere anamneses (zoals een medische, tandheelkundige of psychosociale amamnese);
 • het zo nodig geven van adviezen.
€ 111,10
C012 Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan Ongeacht het aantal zittingen. Uitgebreid mondonderzoek waarmee de afwijkingen van de harde tandweefsels (cariës, erosie en tandstand), afwijkingen aan tandheelkundig werk (vullingen, kroon- en brugwerk, protheses) en afwijkingen van de zachte mondweefsels (slijmvliezen, tandvlees en overig steunweefsel) worden vastgelegd en besproken met de patiënt. Inclusief:
 • consult(en);
 • een uitgebreid, niet routinematig onderzoek gericht op de hulpvraag;
 • het maken en bespreken van een schriftelijk integraal behandelplan met de behandelmogelijkheden;
 • het zo nodig afnemen van één of meerdere anamneses (zoals een medische, tandheelkundige of psychosociale anamnese).
C012 mag niet in dezelfde zitting gedeclareerd worden in combinatie met C001, C002, C003 of C010.
€ 111,10
C013* Studiemodellen Afdruk van boven- en onderkaak. Deze prestatie kan gedeclareerd worden:
 • voor het maken van studiemodellen t.b.v. het behandelplan;
 • voor het nemen van (digitale) afdrukken voor een gebitsmodel om de slijtage te vergelijken of de progressie te monitoren;
 • voor het maken van een gebitsmodel voor het (tijdelijk) overbrengen van de vorm van geplande vullingen of kronen in de mond op nog onbehandelde tanden en kiezen (mock-up).
€ 30,86
C014 Pocketregistratie
 • Het exploratief sonderen van de pocketdiepte rondom alle aanwezige tanden en kiezen;
 • Het vastleggen van de pockets dieper dan 3 mm;
 • Het vastleggen van de locaties met bloedingsneiging na sonderen.
€ 37,03
C015 Parodontiumregistratie Pocketregistratie (zie C014) met tevens:
 • meting van sondeerdiepte en/of aanhechtingsverlies en vastleggen van gegevens;
 • het vastleggen van de beweeglijkheid (mobiliteit) van de tanden en kiezen;
 • het vastleggen van de doorgankelijkheid van de wortelsplitsingen (furcaties);
 • het bespreken van de gezondheid van het tandvlees met de patiënt.
€ 74,07
c. Diversen
C020 Mondzorg aan huis In het geval de zorgverlener de patiënt thuis behandelt, kan deze prestatie voor behandeling aan huis in rekening worden gebracht. Hierbij geldt het volgende:
 • De prestatie kan per patiënt eenmaal per huisbezoek in rekening worden gebracht;
 • De prestatie kan niet in rekening worden gebracht wanneer de zorg wordt geleverd vanuit een mobiele tandartspraktijk (bijvoorbeeld een bus).
€ 18,52
C021 Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren) Een toeslag voor de avond-, nacht- en weekenduren. Deze uren betreffen de tijdsperiode:
 • tussen 18:00 uur en 08:00 uur;
 • tussen 08:00 uur en 18:00 uur op zaterdag of zondag;
 • tussen 08:00 uur en 18:00 uur op algemeen erkende feestdagen of gelijkgestelde dagen in de zin van de Algemene Termijnenwet.
Niet in rekening te brengen bij reguliere (niet-incidentele) praktijkwerktijden. C021 betreft een toeslag en kan alleen in rekening worden gebracht in combinatie met een andere prestatie.
€ 25,92
II Maken en/of beoordelen foto's (X)
X10 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto Per opname. € 17,28
X11 Beoordelen kleine röntgenfoto Kan niet door dezelfde mondzorgaanbieder (praktijk) als X10 in rekening worden gebracht. € 12,96
X21 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto Niet voor implantologie in de edentate kaak (zie hiervoor X22). € 74,07
X22 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak € 74,07
X23 Beoordelen kaakoverzichtsfoto Beoordelen kaakoverzichtsfoto gemaakt middels X21 en X22. Kan niet door dezelfde mondzorgaanbieder (praktijk) als X21 en X22 in rekening worden gebracht. € 27,16
X24 Maken en beoordelen schedelfoto € 33,33
X34 Beoordelen schedelfoto Kan niet door dezelfde mondzorgaanbieder (praktijk) als X24 in rekening worden gebracht. € 24,69
X25 Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto Het maken en beoordelen van een meerdimensionale kaakfoto (bijvoorbeeld met een CT-scanner). Deze foto dient uitsluitend te worden genomen indien het maken van een dergelijke opname een meerwaarde heeft ten opzichte van conventionele röntgendiagnostiek. € 209,86
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto Het beoordelen van de meerdimensionale kaakfoto en het bespreken met de patiënt. Kan niet door dezelfde mondzorgaanbieder (praktijk) als X25 in rekening worden gebracht. € 61,72
III Preventieve mondzorg (M)
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten Het geven van voorlichting of instructie, toegesneden op de desbetreffende patiënt. Voorbeelden hiervan zijn:
 • het kleuren van de plaque;
 • het vastleggen van de plaquescore;
 • het geven van voedingsadviezen;
 • het afnemen van een voedingsanamnese;
 • het geven van voorlichting over het afleren van (een) negatieve gewoonte(s);
 • vastleggen en analyseren van QLF-opnamen in combinatie met het bespreken hiervan met de patiënt of diens ouder(s)/verzorgers(s).
De prestatie wordt uitsluitend naar evenredigheid van de werkelijke (directe) behandeltijd voor deze prestatie in tijdseenheden van vijf minuten gedeclareerd. Dit betekent dat de behandeltijd dient te worden afgerond naar het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf minuten. Deze prestatie kan in combinatie met C002 worden gedeclareerd, mits de preventieve voorlichting/ instructie meer dan vijf minuten in beslag heeft genomen.
€ 13,84
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten De prestatie omvat:
 • het (opnieuw) kleuren van plaque;
 • het (opnieuw) vastleggen van de plaquescore;
 • het bijsturen van de (begeleiders van) de patiënt in eerdere instructies.
De prestatie wordt uitsluitend naar evenredigheid van de werkelijke behandeltijd voor deze prestatie in tijdseenheden van vijf minuten gedeclareerd. Dit betekent dat de behandeltijd dient te worden afgerond naar het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf minuten.
€ 13,84
M03 Gebitsreiniging, per vijf minuten De prestatie omvat:
 • het verwijderen van plaque of tandsteen;
 • het polijsten van tanden, kiezen, implantaten of de prothese.
De prestatie wordt uitsluitend naar evenredigheid van de werkelijke behandeltijd voor deze prestatie in tijdseenheden van vijf minuten gedeclareerd. Dit betekent dat de behandeltijd dient te worden afgerond naar het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf minuten.
€ 13,84
M05 Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit De prestatie omvat:
 • het beslijpen of toegankelijk maken (slicen) van het gaatje in een element (caviteit);
 • het behandelen van het carieuze dentine (tandbeen) met cariësconserverende middelen;
 • het aanbrengen van een beschermlaag;
 • het fluorideren van het melkelement;
 • het vastleggen en monitoren van de cariëslaesie.
Deze prestatie is bedoeld als preventieve maatregel, ter voorkoming van verdere voortschrijding van het carieuze proces (gaatje). Deze prestatie is inclusief de communicatie met of voorlichting van de ouders/verzorgers. Hiertoe worden gerekend Non-Restorative Cavity Treatment (NRCT, zie richtlijn mondzorg jeugd) en Ultra Conservative Treatment (UCT, hierbij wordt gebruik gemaakt van handinstrumenten om een cariëslaesie te openen).
€ 27,78
M32 */** Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek Deze prestatie omvat:
 • het nemen van een eenvoudig plaque- of speekselmonster;
 • het interpreteren van de bacteriologische of enzymatische gegevens.
Deze prestatie mag alleen in rekening worden gebracht als de test in de praktijk in aanwezigheid van de patiënt wordt uitgevoerd.
€ 18,52
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament Per element. Behandeling van gevoelige tandhalzen of het preventief toedienen van een medicament zoals fluoride- of chloor-hexidineproducten/preparaten. Bedoeld voor het behandelen van maximaal 5 elementen met fluoride of chloor-hexidine. Indien er meer dan 5 elementen met fluoride of chloor-hexidine worden behandeld, is M40 aangewezen. Deze prestatie is niet bedoeld voor het gebruik van cariësdetector, retractiekoord/gel, of bloeding stelpende materialen. € 6,17
M40 Fluoridebehandeling Per kaak. Inclusief polijsten. Ook bedoeld voor het behandelen van meer dan 5 elementen met fluoride of chloor-hexidine. Indien er 5 elementen of minder dan 5 elementen met fluoride of chloor-hexidine worden behandeld, is M30 aangewezen. € 15,43
M61* Mondbeschermer Afdrukken en plaatsing. Inclusief een eventueel benodigde afdruk van de onderkaak t.b.v. occlusiefixatie. Hieronder vallen ook (individueel) aangemeten mondbeschermers ten behoeve van sportactiviteiten. € 27,78
M80* Behandeling van witte vlekken, eerste element Per element. Behandeling van fluorose of cariogene plekjes met behulp van micro invasieve infiltratievloeistof. Inclusief etsen en afwerking. Materiaalkosten voor de invasieve vloeistof kunnen als materiaal- en techniekkosten apart in rekening worden gebracht. € 53,70
M81* Behandeling van witte vlekken, volgend element Per element. Behandeling van fluorose of cariogene plekjes met behulp van micro invasieve infiltratievloeistof. Inclusief etsen en afwerking. Materiaalkosten voor de invasieve vloeistof kunnen als materiaal- en techniekkosten apart in rekening worden gebracht. € 29,63
IV Verdoving (A)
A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving Niet in rekening te brengen bij chirurgische verrichtingen (Hoofdstuk X, H-codes). Geleidings- en/of infiltratieverdoving wordt in de onderkaak per blok gedeclareerd. In de bovenkaak wordt per twee naast elkaar liggende elementen gedeclareerd, waarbij de mediaanlijn als scheiding optreedt. In de onderkaak (front) wordt per twee naast elkaar liggende elementen gedeclareerd (cuspidaat - cuspidaat). Intraligamentaire, intraossale of intrapulpaire verdoving is per element declarabel. € 15,43
A15 Oppervlakte verdoving Per kaakhelft in rekening te brengen. Alleen in rekening te brengen indien niet gevolgd door A10. € 8,02
A20 Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie Als tandheelkundige behandelingen onder algehele anesthesie (verdoving) of sedatie worden uitgevoerd, maakt de mondzorgaanbieder hiervoor aanvullende kosten (bijvoorbeeld de inhuur van een anesthesioloog die de patiënt door middel van algehele anesthesie onder verdoving brengt). Met deze prestatie kunnen die kosten in rekening worden gebracht. De prestatie is inclusief het geven van voorlichting aan de patiënt over de (beperkte noodzaak tot) algehele anesthesie of sedatie, de bespreking van de risico's, de bespreking van kindvriendelijke innovaties ter beperking van de behandelduur en het uitvoeren van het noodzakelijke medische onderzoek. De tandheelkundige behandeling zelf kan niet in rekening worden gebracht met de prestatie verdoving door middel van algehele anesthesie of sedatie (A20); hiervoor dienen de uitgevoerde prestaties uit deze prestatielijst in rekening te worden gebracht. Prestatie A20 kan alleen voor sedatie in rekening worden gebracht indien wordt voldaan aan de richtlijn sedatie en/of analgesie (PSA) op locaties buiten de operatiekamer. kostprijs
A30 Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie Bedoeld voor de organisatie van de behandeling onder algehele anesthesie in een instelling voor medisch specialistische zorg. A30 mag niet in combinatie met A20 gedeclareerd worden. € 49,38
V Verdoving door middel van een roesje (B)
B10 Introductie roesje (lachgassedatie) Prestatie waarin uitleg wordt gegeven over toepassing van lachgassedatie. Eenmalig per behandeling in rekening te brengen. € 30,86
B11 Toediening roesje (lachgassedatie) Per zitting in rekening te brengen. € 30,86
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) Per zitting in rekening te brengen. € 38,04
VI Vullingen (V)
V71 Eénvlaksvulling amalgaam Inclusief eventuele onderlaag en afwerking. € 25,92
V72 Tweevlaksvulling amalgaam Inclusief eventuele onderlaag en afwerking. € 41,35
V73 Drievlaksvulling amalgaam Inclusief eventuele onderlaag en afwerking. € 53,70
V74 Meervlaksvulling amalgaam Vulling waarbij ten minste één knobbel in de restauratie is opgenomen en drie of meer vlakken zijn betrokken. Inclusief eventuele onderlaag. € 75,30
V81 Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer Inclusief etsen en/of onderlaag en afwerking. € 38,27
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer Inclusief etsen en/of onderlaag en afwerking. € 53,70
V83 Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer Inclusief etsen en/of onderlaag en afwerking. € 66,04
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer Vulling waarbij:
 • tenminste drie vlakken zijn betrokken en daarnaast één knobbel; of
 • ten minste drie vlakken zijn betrokken en daarnaast in het front twee hoeken.
Inclusief etsen en/of onderlaag en afwerking.
€ 87,65
V91 Eénvlaksvulling composiet Inclusief etsen en/of onderlaag en afwerking. € 49,38
V92 Tweevlaksvulling composiet Inclusief etsen en/of onderlaag en afwerking. € 64,81
V93 Drievlaksvulling composiet Hieronder valt ook de hoekopbouw (klasse IV) in front. Inclusief etsen en/of onderlaag en afwerking. € 77,15
V94 Meervlaksvulling composiet Vulling waarbij:
 • tenminste drie vlakken zijn betrokken en daarnaast één knobbel; of
 • tenminste drie vlakken zijn betrokken en daarnaast in het front twee hoeken.
Inclusief etsen en/of onderlaag en afwerking.
€ 98,76
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing) Directe labiale veneering: veneering van het labiale vlak door middel van composiet of confectie kunststofschildje in één zitting, inclusief etsen (voor indirecte labiale veneering, zie R78 en R79). € 74,07
V30 Fissuurlak eerste element (sealen) Aanbrengen fissuurlak op element ter voorkoming van cariës. Inclusief etsen. € 27,78
V35 Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen) Aanbrengen fissuurlak op volgend element ter voorkoming van cariës. In dezelfde zitting als V30. Inclusief etsen. € 15,43
V40 Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen Per element. Polijsten van amalgaam vullingen slechts in rekening te brengen bij nog niet eerder gepolijste vullingen. € 6,17
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje Ongeacht het aantal elementen per aangebrachte cofferdam (lapje). € 12,34
V70* Parapulpaire stift Tarief ook van toepassing bij parodontale regeneratietechnieken. Stiften kunnen tegen kostprijs als materiaal- en techniekkosten apart in rekening worden gebracht. € 12,34
V80* Wortelkanaalstift Stiften kunnen tegen kostprijs als materiaal- en techniekkosten apart in rekening worden gebracht. € 21,60
V85* Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element Stiften kunnen tegen kostprijs als materiaal- en techniekkosten apart in rekening worden gebracht. € 9,26
VII Wortelkanaalbehandelingen (E)
De verrichtingen uit het hoofdstuk VII zijn exclusief:
 • verdoving;
 • röntgenologische verrichtingen;
 • verrichtingen die noodzakelijk zijn ter voorbereiding van de wortelkanaalbehandeling;
 • kosten bijzondere materialen, zoals MTA;
 • definitieve restauratie;
 • isolatie d.m.v. rubberdam.
Ten behoeve van de diagnostiek van wortelkanaalbehandelingen wordt de Dutch Endodontic Treatment Index (DETI)-score gebruikt, en waar nodig gevolgd door invulling van de Classificatie Endodontische Behandeling (CEB), conform de Richtlijn endodontische diagnostiek en behandeling. Bij een CEB Klasse II of III wortelkanaalbehandeling kunnen naast het maximumtarief van de wortelkanaalbehandeling in rekening worden gebracht:
 • de daarvoor geldende toeslagen uit hoofdstuk E (prestaties E51 tot en met E57);
 • de daartoe geëigende codes bij een voorbehandeling bij isolatie door middel van rubberdam;
 • de geëigende codes uit hoofdstuk XII wanneer parodontale voorbehandeling nodig is wegens endo-parodontale problematiek.
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult
 • Onderzoek naar de oorzaak van de klacht;
 • vaststellen van de DETI-score;
 • invullen Classificatie Endodontische Behandeling;
 • bespreken endodontisch behandelplan; en
 • indien van toepassing: beslissen over verwijzing naar een andere zorgaanbieder en eventueel opstellen verwijsbrief.
Alleen in rekening te brengen bij DETI-B. Niet in combinatie met code C003, E77 en E78 in rekening te brengen.
€ 43,21
E03 Consult na tandheelkundig ongeval Uitgebreid consult volgens Richtlijn Dentaal Trauma, niet in combinatie met C003 en E02 in rekening te brengen. € 33,95
b. Wortelkanaalbehandeling
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit
E60* Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel Totale of partiële pulpotomie: het verwijderen van het beschadigde en geïnfecteerde tandweefsel, het controleren van de bloeding en het aanbrengen van een hermetisch afsluitend restauratiemateriaal. De materiaalkosten van Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal kunnen als materiaal- en techniekkosten apart in rekening worden gebracht. € 49,38
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten Bij eenmalig gebruik per behandeling te berekenen. Alleen in combinatie met de codes E13, E14, E16, E17, E54, E61, E77, U25 en U35 in rekening te brengen. € 49,71
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal Het openen van de tandholte (pulpakamer), lengte bepalen, vormgeven, irrigeren, en aanbrengen van een kanaalvulling van gutta-percha in combinatie met een wortelkanaalcement. € 111,10
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen Het openen van de tandholte (pulpakamer), lengte bepalen, vormgeven, irrigeren, en aanbrengen van een kanaalvulling van gutta-percha in combinatie met een wortelkanaalcement. € 160,48
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen Het openen van de tandholte (pulpakamer), lengte bepalen, vormgeven, irrigeren, en aanbrengen van een kanaalvulling van gutta-percha in combinatie met een wortelkanaalcement. € 209,86
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen Het openen van de tandholte (pulpakamer), lengte bepalen, vormgeven, irrigeren, en aanbrengen van een kanaalvulling van gutta-percha in combinatie met een wortelkanaalcement. € 259,24
E85 Elektronische lengtebepaling Per element in rekening te brengen. € 15,43
E19 Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting Indien de behandeling niet in één zitting wordt voltooid mag E19 in rekening worden gebracht. Dit omvat tevens het weer verwijderen van de desinfectans en het controleren van de preparatielengtes en referentiepunten in de volgende zitting. Inclusief aanbrengen en/of verwijderen tijdelijke restauratie. Niet te declareren in combinatie met de codes E61, E62, E63, E77 en E78. € 18,52
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement Per melkelement met bijvoorbeeld calciumhydroxide. € 49,38
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen Alleen te declareren bij DETI-score B en klasse II of III van de Classificatie.
E51 Verwijderen van kroon of brug Het verwijderen van een kroon of brug voorafgaande aan het uitvoeren van een wortelkanaalbehandeling met als doel het behoud van de bestaande kroon of brug. Hieronder valt niet het doorslijpen van de kroon of brug. Per element in rekening te brengen. € 37,03
E52 Moeilijke wortelkanaalopening Toeslag die in rekening mag worden gebracht bij een moeilijke wortelkanaalopening veroorzaakt door aanwezigheid van:
 • gegoten, goudporseleinen of keramische vulling;
 • gegoten stiftopbouw;
 • composietopbouw in de tandholte (pulpakamer);
 • extreme inclinatie (>30°);
 • zeer beperkte mondopening (<30 mm).
€ 30,86
E53 Verwijderen van wortelstift Het verwijderen van een wortelstift van metaal, koolstofvezel, glasvezel of keramiek die in het kanaal is gecementeerd met een definitief bevestigingscement. Per kanaal. € 43,21
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal Revisie van een in een eerder stadium voltooide wortelkanaalbehandeling. Per kanaal. € 30,86
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal In rekening te brengen bij kanalen die niet zichtbaar zijn op röntgenfoto en onmogelijk om in eerste instantie met een vijl # 10 te penetreren. Per kanaal. € 30,86
E56* Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel Behandeling afgebroken door vorige of verwijzende zorgaanbieder bijvoorbeeld in verband met:
 • gecalcificeerde kanalen;
 • ledges;
 • afgebroken instrumenten;
 • apicale transportatie;
 • perforatie;
 • interne benadering voor het behandelen cervicale resorptie.
Per kanaal in rekening te brengen. De materiaalkosten van Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal kunnen als materiaal- en techniekkosten apart in rekening worden gebracht.
€ 43,21
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie Per element. Van toepassing bij:
 • C- of S- vorm;
 • Dens in dente;
 • Dilaceratie;
 • Interne resorptie met perforatie;
 • Taurodontie.
€ 30,86
Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting Het openen van de tandholte (pulpakamer), lengte bepalen, vormgeven, irrigeren en het aanbrengen van calciumhydroxide. € 86,41
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting Het opnieuw openen van de tandholte (pulpakamer), controleren van een apicale barrière, irrigeren en het verversen van calciumhydroxide. € 55,55
E63* Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal Per element. Het aanbrengen van een apicale barrière met behulp van MTA of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal, inclusief extraradiculaire matrijs van bijv. calciumsulfaat. E63 kan als toeslag gedeclareerd worden bij prestaties E13 t/m E17. De materiaalkosten van Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal kunnen als materiaal- en techniekkosten apart in rekening worden gebracht. € 46,29
E64 Afsluiting van open wortelpunt Obturatie van element met apexificatie: door het vullen met gutta-percha en cement. € 49,38
Initiële wortelkanaalbehandeling
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal Alleen in rekening te brengen in spoedeisende gevallen tijdens waarneming. Hieronder wordt verstaan: openen tandholte (pulpakamer), extirpatie, toegankelijk maken van kanalen voor irrigatie, irrigeren en het insluiten van calciumhydroxide (inclusief tijdelijke afsluiting). € 61,72
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal Alleen in rekening te brengen in spoedeisende gevallen tijdens waarneming. Hieronder wordt verstaan: openen tandholte (pulpakamer), extirpatie, toegankelijk maken van kanalen voor irrigatie, irrigeren en het insluiten van calciumhydroxide (inclusief tijdelijke afsluiting). € 30,86
Bleken
E90 Inwendig bleken, eerste zitting Het verwijderen van vulmateriaal uit de tandholte (pulpakamer) en het coronale deel van het wortelkanaal, het aanbrengen een lekvrije onderlaag en het insluiten van bleekmateriaal. Per element in rekening te brengen. € 49,38
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting € 18,52
E97* Uitwendig bleken per kaak Afdrukken, plaatsen bleekhoes en gebruiksinstructie. Ongeacht het aantal elementen per kaak. € 77,15
Behandeling trauma-element
E40 Directe pulpa-overkapping Alleen geïndiceerd bij trauma-elementen met een pulpa-expositie in niet-geïnfecteerd dentine waarbij op de dag van het trauma een hermetisch afsluitende restauratie kan worden aangebracht. € 30,86
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval Repositie geluxeerd element: het manueel of met behulp van extractietang reponeren van een geluxeerd element. € 12,34
E43* Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval Het aanbrengen van een fixatiespalk van draad en/of composiet (inclusief etsen), per element. Deze prestatie mag niet in rekening worden gebracht ten behoeve van het herstel en plaatsen van orthodontische retentieapparatuur, hiervoor zijn de F-codes uit de Prestatie- en tariefbeschikking orthodontische zorg aangewezen. € 24,69
E44 Verwijderen spalk, per element Hieronder wordt verstaan het verwijderen van de spalk, wegslijpen composiet en het polijsten van de elementen. Per element waaraan de spalk is bevestigd in rekening te brengen. Deze prestatie mag niet in rekening worden gebracht ten behoeve van het verwijderen van orthodontische retentieapparatuur, hiervoor zijn de F-codes uit de Prestatie- en tariefbeschikking orthodontische zorg aangewezen. € 6,17
Aanbrengen rubberdam
E45 Aanbrengen rubberdam Inclusief het aanbrengen van een extra barrière in het geval dat er onvoldoende isolatie verkregen kan worden met rubberdam alleen. Ongeacht het aantal elementen per aangebrachte cofferdam (lapje). € 12,34
Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen
E31 Snij-/ hoektand Het uitvoeren van een flap, het toegankelijk maken van de wortelpunt d.m.v. een osteo-ectomie, het verwijderen van ontstekingsweefsel en het aanbrengen van hechtingen. De verrichtingen zijn exclusief het gebruik van de operatiemicroscoop (E86) en het gebruiksklaar maken van de praktijkruimte (E87). € 123,45
E32 Premolaar Het uitvoeren van een flap, het toegankelijk maken van de wortelpunt d.m.v. een osteo-ectomie, het verwijderen van ontstekingsweefsel en het aanbrengen van hechtingen. De verrichtingen zijn exclusief het gebruik van de operatiemicroscoop (E86) en het gebruiksklaar maken van de praktijkruimte (E87). € 172,83
E33 Molaar Het uitvoeren van een flap, het toegankelijk maken van de wortelpunt d.m.v. een osteo-ectomie, het verwijderen van ontstekingsweefsel en het aanbrengen van hechtingen. De verrichtingen zijn exclusief het gebruik van de operatiemicroscoop (E86) en het gebruiksklaar maken van de praktijkruimte (E87). € 222,20
E34* Aanbrengen retrograde vulling Het aanbrengen van een retrograde restauratie van een lekvrij materiaal, per kanaal. € 24,69
E36* Het trekken van een element met re-implantatie Exclusief het eventueel sluiten van de perforatie of het aanbrengen van een retrograde afsluiting en exclusief het aanbrengen van een spalk. € 86,41
E37 Kijkoperatie Diagnostische flap: kijkoperatie ter inspectie van wortelfracturen, perforaties, etc. € 74,07
Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen
E88 Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen Het aanbrengen van een diepe vulling, al dan niet in combinatie met een wortelstift, om de kanaalingangen af te sluiten en de pulpakamer op te vullen. Hiermee wordt voldoende houvast gecreëerd voor de hierop aan te brengen vulling en wordt de tand of kies versterkt. € 61,72
Gebruik operatiemicroscoop
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling Per wortelkanaalbehandeling in rekening te brengen, tenzij er sprake is van verwijzing naar een andere mondzorgaanbieder (praktijk) om de wortelkanaalbehandeling voort te zetten. Deze andere mondzorgaanbieder (praktijk) mag de prestatie ook per wortelkanaalbehandeling in rekening brengen. € 83,33
Gebruiksklaar maken praktijkruimte
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling Het voor chirurgische behandeling van het wortelkanaal gereed maken van de praktijkruimte in verband met de vereiste steriliteit. Uitsluitend in rekening te brengen indien bijzondere en specifieke maatregelen worden toegepast zoals het geheel afdekken van de patiënt of speciale kleding voor de operateur en assistente. € 61,72
VIII Kronen en bruggen (R)
De in dit hoofdstuk vermelde tarieven zijn, indien van toepassing, inclusief noodvoorziening.
a. Inlays en kronen
R08* Eénvlaks composiet inlay Vervaardiging, napolymerisatie buiten de mond en plaatsing in dezelfde zitting, inclusief etsen. € 74,07
R09* Tweevlaks composiet inlay Vervaardiging, napolymerisatie buiten de mond en plaatsing in dezelfde zitting, inclusief etsen. € 141,96
R10* Drievlaks composiet inlay Vervaardiging, napolymerisatie buiten de mond en plaatsing in dezelfde zitting, inclusief etsen. € 185,17
R11* Eénvlaksinlay Van gegoten metaal, kunststof of (glas-) keramiek, inclusief noodvoorziening. € 111,10
R12* Tweevlaksinlay Van gegoten metaal, kunststof of (glas-) keramiek, inclusief noodvoorziening. € 172,83
R13* Drievlaksinlay Van gegoten metaal, kunststof of (glas-) keramiek, inclusief noodvoorziening. € 246,89
R14 Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties Toeslag voor extra retentie zoals aanvullende hechttechniek of een aangegoten pin bij het plaatsen van indirecte restauraties. Cementeren van indirect vervaardigde restauratie na toepassing van ten minste drie van de volgende hulpmiddelen: zandstralen met specifieke straalpoeders, silaniseervloeistof, porceleinetsvloeistof, composietcement, het aanbrengen van dentine hechtlak na preparatie. Aangegoten pin zoals bijvoorbeeld pinledge-, pinlay preparatie, per pin. Deze toeslag kan uitsluitend in rekening worden gebracht bij één van de volgende prestaties: R08 tot en met R13, R24, R34, R32, R33, R60, R61, R71, R74, R75, R78 of R79. € 30,86
R24* Kroon op natuurlijk element Alleen in rekening te brengen na plaatsing van een definitieve kroon. Het prepareren voor het plaatsen van een kroon die het element geheel of gedeeltelijk bedekt (respectievelijk een totale omslijping en een omslijping van tenminste drie vlakken) en het plaatsen van de kroon. Tot deze prestatie behoort het beslijpen, het afdrukken en maken van een standaard beetregistratie, het bepalen van de kleur, het passen en plaatsen van zowel de noodvoorziening als de kroon en de benodigde tandvleescorrecties. Deze prestatie dient ook in rekening te worden gebracht indien de kroon als brugpijler wordt gebruikt. € 271,58
R34* Kroon op implantaat Alleen in rekening te brengen na plaatsing van een definitieve kroon. Tot deze prestatie behoort het zo nodig beslijpen, het afdrukken en maken van een standaard beetregistratie, het bepalen van de kleur en het plaatsen van de kroon en het eventueel vullen van het schroefgat. Deze prestatie dient ook in rekening te worden gebracht indien de kroon als brugpijler wordt gebruikt. Voor het plaatsen van de noodvoorziening geldt R80/R85. Voor het plaatsen van een tijdelijke kroon op een immediaat geplaatst implantaat, geldt prestatie J87. € 246,89
R29* Confectiekroon Bedoeld als definitief geplaatste confectiekroon. € 55,55
R31 Opbouw plastisch materiaal Opbouw plastisch materiaal, inclusief etsen en/of onderlaag en afwerking. Het aanbrengen van vulmateriaal ten behoeve van een kroon vanaf de zitting van het prepareren tot het plaatsen van de kroon. Extra voor parapulpaire stift of stift in wortelkanaal, zie V70, V80 en V85. € 61,72
R32* Gegoten opbouw, indirecte methode Inclusief noodvoorziening. € 61,72
R33* Gegoten opbouw, directe methode Inclusief noodvoorziening. € 123,45
b. Brugwerk
R40* Eerste brugtussendeel € 185,17
R45* Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel Per brugtussendeel. Toeslag bij prestatie R40 indien sprake is van meer dan één brugtussendeel (dummy) in hetzelfde tussendeel. Ook voor implantaatgedragen bruggen. € 92,59
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 154,31
R50* Metalen fixatiekap met afdruk Ongeacht het aantal kappen per brug. € 30,86
R55* Gipsslot met extra afdruk Niet in combinatie met R50. € 30,86
R60* Plakbrug zonder preparatie Eén dummy met bevestiging aan één of twee elementen. Pontic met of zonder metalen retentierooster, aan pijlerelementen bevestigd door middel van composiet/etstechniek, inclusief etsen. € 123,45
R61* Plakbrug met preparatie Eén dummy met bevestiging aan twee elementen. Pontic met of zonder metalen retentierooster, aan pijlerelementen bevestigd door middel van composiet/etstechniek, inclusief etsen. € 185,17
R65 Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel Per brugtussendeel. Toeslag bij prestatie R60 of R61 indien sprake is van meer dan één brugtussendeel (dummy) in hetzelfde tussendeel. € 43,21
R66 Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee Toeslag bij prestatie R60 of R61. € 24,69
c. Restauraties diversen
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker Toeslag in rekening te brengen bovenop kroontarief. € 67,90
R71* Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond € 67,90
R74* Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties Per kroon of pijlerelement in rekening te brengen. € 24,69
R75* Opnieuw vastzetten plakbrug € 61,72
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 30,86
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 30,86
R91* Wortelkap met stift Plaatsen van een kap op de natuurlijke wortels van tanden en kiezen waarover een frame- of overkappingskunstgebit geplaatst wordt. € 154,31
d. Schildje van keramiek of kunststof Indirect vervaardigd schildje (facing) van composiet, kunststof of (glas-)keramiek, bevestigd door middel van composiet/etstechniek inclusief etsen.
R78* Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie Voor directe labiale veneering, zie V15. Het schildje ofwel facing wordt indirect vervaardigd (in een tandtechnisch laboratorium). € 74,07
R79* Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie Inclusief noodvoorziening. Het schildje ofwel facing wordt indirect vervaardigd (in een tandtechnisch laboratorium). € 123,45
e. Temporaire voorzieningen Alleen in rekening te brengen voor een noodvoorziening die:
 1. geen onderdeel vormt van zelf aangevangen kroon- en brugwerk, of
 2. een semi-permanent karakter heeft, gewoonlijk extern en indirect vervaardigd.
R80* Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies Deze prestatie kan alleen gedeclareerd worden:
 • voorafgaand aan een kroon op een natuurlijk element (R24) mits de termijn tussen de R80 en R24 minimaal 2 maanden is;
 • voorafgaand aan een kroon op implantaten (R34).
€ 30,86
R85* Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies € 12,34
R90* Gedeeltelijk voltooid werk Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren. Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren
IX Behandeling Kauwstelsel (G)
Op dit hoofdstuk zijn algemene bepalingen van toepassing. De verrichtingen en tarieven uit hoofdstuk IX zijn exclusief:
 • verdoving;
 • röntgenologische verrichtingen.
a. Pijn en bewegingsstoornissen (Orofaciale Pijn en Disfunctie, OPD)
Onderdeel a van dit hoofdstuk betreft de in rekening te brengen verrichtingen en tarieven voor onderzoek, diagnostiek, behandeling en nazorg van patiënten met niet-dentoalveolaire orofaciale pijn en/of disfunctie (OPD). Binnen dit onderdeel worden beschouwd:
 1. de diagnostiek/onderzoek bij patiënten met orofaciale pijn en/of disfunctieproblematiek (OPD); en daarnaast
 2. de therapie bij OPD.
Afhankelijk van de mate van complexiteit van de zorgvraag in de context van de individuele patiënt, wordt de therapie aangemerkt als 'therapie bij niet-complexe OPD' (OPD A) of 'therapie bij complexe OPD' (OPD B). De werkwijze omtrent de diagnostiek en behandeling bij OPD is weergegeven in het stroomschema in de algemene bepalingen. Eenvoudig onderzoek Het eenvoudig diagnostisch onderzoek waarmee gestart kan worden bij het melden van een OPD-klacht door een patiënt kan worden gedeclareerd middels prestatie C003. Het stellen van gerichte screeningsvragen is hier onderdeel van.
Onderzoek/diagnostiek bij OPD
G21 Functieonderzoek kauwstelsel Naar aanleiding van een klacht, suspect voor niet-dentoalveolaire orofaciale pijn en/of disfunctie (OPD). Onder functieonderzoek kauwstelsel wordt verstaan:
 • het registreren van de klacht;
 • het afnemen van een medische, dentale en psychosociale anamnese;
 • het doen van bewegingsonderzoek (het meten van de maximale bewegingsuitslagen, het rapporteren van pijn (van gewricht of spier), het rapporteren van gewrichtsgeluiden (knappen en/of crepitatie), orthopedische testen, palpatie kauwmusculatuur en kaakgewricht);
 • het schriftelijk vastleggen van de bevindingen;
 • het formuleren van een werkdiagnose.
Deze prestatie is inclusief het geven van uitleg over de mogelijke afwijking aan de patiënt en het vaststellen en bespreken van het behandelplan met de patiënt. Ook inclusief eventuele verwijzing naar een andere zorgaanbieder. De rechtvaardiging tot het uitvoeren van het functieonderzoek kauwstelsel is aanwezig bij symptomen van orofaciale pijn en/of disfunctie welke niet kunnen worden verklaard op basis van een dentoalveolaire oorsprong en er geen verdenking bestaat op een andere causale medische verklaring.
€ 111,10
G22 Verlengd onderzoek OPD Het verlengd onderzoek OPD is een multidimensionaal onderzoek ten behoeve van diagnostiek van (mogelijk) complexe orofaciale pijn en/of disfunctie. Inclusief:
 • Onderzoek naar mogelijke dentoalveolaire oorzaak;
 • Het volledige DC-TMD as1 onderzoek;
 • Het afnemen en beoordelen van de volledige DC-TMD as2 vragenlijsten of daaraan equivalente vragenlijsten;
 • Indien nodig overleg met de huisarts, medisch specialist of andere voor de OPD relevante zorgverlener;
 • Het formuleren en bespreken van de diagnose en bepaling van beleid met patiënt.
Op basis van de aard van de OPD wordt bovenstaand onderzoek uitgebreid met een of meer modules:
 • Onderzoek cervicogene pijn;
 • Onderzoek neurogene pijn;
 • Onderzoek hoofdpijn.
Rechtvaardiging tot het uitvoeren van het Verlengd Onderzoek OPD is aanwezig wanneer er sprake is van orofaciale pijn en/of disfunctie en er op basis van het functieonderzoek kauwstelsel geen adequate werkdiagnose en/of behandelplan kan worden geformuleerd of op basis van evaluatie/herbeoordeling na therapie OPD A. Na het uitvoeren van het Verlengd onderzoek OPD wordt de zorgzwaarte en het te volgen beleid bepaald: therapie OPD A (niet complex); therapie OPD B (complex). Indien de oorzaak of behandeling buiten het domein van de gnathologie vallen volgt in overleg met de huisarts doorverwijzing naar de 2e lijn.
€ 222,20
G23 Spieractiviteitsmeting en registratie Aanvullend onderzoek na het Verlengd onderzoek OPD met gebruikmaking van specifieke apparatuur. € 98,76
Therapie bij OPD A (niet-complex) of OPD B (complex), na tenminste Functieonderzoek kauwstelsel (G21)
G41 Consult OPD-therapie A (niet-complex) Therapie bij niet-complexe OPD, per zitting. OPD therapie valt onder de noemer 'niet-complex ' (OPD A) wanneer het functieonderzoek kauwstelsel volstaat om een werkdiagnose en behandelplan te formuleren. Deze prestatie omvat counceling en begeleiding van de OPD A. Indien van toepassing omvat deze prestatie ook:
 • het aanleren van oefeningen en automassage;
 • controle en correctie van een stabilisatieopbeetplaat;
 • adviezen betreffende het gebruik van (pijn)medicatie;
 • reponeren bij acute blokkade van het kaakgewricht.
Uitsluitend in rekening te brengen indien voorafgaand het functieonderzoek kauwstelsel (G21) en/of verlengd onderzoek OPD (G22) heeft plaatsgevonden.
€ 64,81
G62* Stabilisatieopbeetplaat Uitsluitend in rekening te brengen indien voorafgaand het functieonderzoek kauwstelsel (G21) en/of verlengd onderzoek OPD (G22) heeft plaatsgevonden. Inclusief:
 • het maken van (digitale) afdrukken;
 • de beetregistratie (ongeacht de methode);
 • het plaatsen van de spalk;
 • kleine correcties;
 • het geven van eenmalige instructie omtrent het gebruik.
Eventueel herhaalde instructies correcties en begeleiding vallen onder het therapieconsult (G41 of G43). Voor een zogeheten nightguard of thermoplastische drumplaat geldt prestatie G69.
€ 166,65
G68* Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk Uitsluitend in rekening te brengen indien voorafgaand het functieonderzoek kauwstelsel (G21) en/of verlengd onderzoek OPD (G22) heeft plaatsgevonden. Deze prestatie mag tevens in rekening worden gebracht indien een andere zorgaanbieder dan de zorgaanbieder die het functieonderzoek heeft uitgevoerd, de stabilisatieopbeetplaat repareert. € 49,38
G47 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A Evaluatieonderzoek na therapie bij OPD A. Uitsluitend in rekening te brengen indien voorafgaand het functieonderzoek kauwstelsel (G21) en/of verlengd onderzoek OPD (G22) heeft plaatsgevonden. Inclusief:
 • hermeting van de afwijkende waarden uit het functieonderzoek kauwstelsel;
 • bespreking van de bevindingen met de patiënt en schriftelijke registratie;
 • planning van nazorg.
€ 74,07
Therapie bij OPD B (complex). Onderstaande verrichtingen zijn uitsluitend te declareren nadat een Verlengd onderzoek OPD (G22) heeft plaatsgevonden en de OPD als complex is aangemerkt.
G43 Consult OPD-therapie B (complex) Therapie bij complexe OPD, per zitting. Bij complexe OPD is sprake van problematiek die interacteert op meerdere gebieden (meerdere assen). Dit vereist een multidimensionele en gecoördineerde behandeling. Uitsluitend in rekening te brengen nadat een Verlengd Onderzoek OPD (G22) heeft plaatsgevonden en de OPD als complex is aangemerkt. Het betreft een uitgebreid consult ten behoeve van therapie bij complexe OPD B. Deze prestatie omvat counseling en begeleiding van de OPD B. Indien van toepassing omvat deze prestatie ook:
 • het geven van pijneducatie;
 • het geven van gedragsadviezen;
 • controle, instructies gebruik en evaluatie van een stabilisatieopbeetplaat en kleine correcties;
 • het voorschrijven van recept-gebonden medicatie;
 • het aanleren van oefeningen en automassage;
 • biofeedback technieken en sensomotorische oefentherapie, zo nodig met individuele hulpmiddelen.
€ 124,68
G44* Therapeutische injectie Per gelaatshelft. Spierinjectie of kaakgewrichtsinjectie met een medicament. De prestatie kan uitsluitend gedeclareerd worden indien:
 • voorafgaand het verlengd onderzoek OPD heeft plaatsgevonden (G22);
 • de OPD als complex is aangemerkt; en
 • het een zelfstandige verrichting betreft die in een aparte zitting plaatsvindt.
Tarief vermeerderd met kostprijs van ingespoten medicament. Onder therapeutische injectie wordt niet verstaan: behandeling triggerpoint. Behandeling triggerpoint valt onder G41 of G43.
€ 67,90
G46* Consult voor instructie apparatuur (eenmalig) Eenmalig consult voor instructie bij gebruik van een hulpmiddel voor mobiliteitsbevorderende oefentherapie. Eventuele vervolgconsulten en behandelingen met het betreffende hulpmiddel vallen onder prestatie G43 en kunnen niet apart gedeclareerd worden. Uitsluitend in rekening te brengen nadat een Verlengd Onderzoek OPD (G22) heeft plaatsgevonden en de OPD als complex is aangemerkt. € 49,38
G48 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B Evaluatieonderzoek na therapie bij OPD B. Inclusief:
 • hermeting van de bevindingen uit het Verlengd onderzoek OPD (G22);
 • bespreking van de bevindingen met de patiënt en schriftelijke registratie daarvan;
 • planning van nazorg; en
 • schriftelijke rapportage aan verwijzers en medebehandelaars.
Uitsluitend in rekening te brengen nadat een Verlengd Onderzoek OPD (G22) heeft plaatsgevonden en de OPD als complex is aangemerkt. Ook van toepassing voor hernieuwd onderzoek van patiënten die zich binnen een jaar na een eerder afgeronde therapie bij OPD B met dezelfde OPD-klacht bij dezelfde instelling melden.
€ 123,45
b. Beetregistraties Onderdeel b van dit hoofdstuk betreft de in rekening te brengen verrichtingen en tarieven voor beetregistratiemethoden voor het kauwstelsel, indirect planmatig inslijpen, beetbeschermingsplaat en aanbrengen front/hoektandgeleiding.
De hieronder vermelde tarieven voor code G10 tot en met G20 zijn inclusief kosten van tandtechnische werkzaamheden al of niet in eigen beheer uitgevoerd.
G10 Niet-standaard beetregistratie Extra-oraal, quick mount. Hieronder wordt verstaan: het overbrengen van de positie van de bovenkaak in de schedel ten opzichte van de arbitraire intercondylaire as naar een middelwaarde articulator met behulp van face- of earbow, exclusief modellen. G10 is in combinatie met de R24 of R34 slechts declarabel indien sprake is van een behandeling waarbij minimaal 2 kronen worden geplaatst. € 92,59
Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen volgend op G10
G11 Scharnierasbepaling Met behulp van hinge-axis locator en bepalen derde referentiepunt. € 92,59
G12 Centrale relatiebepaling Het ondermodel tegenover het bovenmodel ingipsen met behulp van drie wasbeten. Hierbij wordt uitgegaan van splitcast in het bovenmodel. € 86,41
G13 Protrale/laterale bepalingen Lateraal links en rechts en protraal, waarna de condylushelling en de Bennethoek worden ingesteld. € 61,72
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie Bijvoorbeeld Stuartregistratie, Denar. € 555,51
G16 Therapeutische positiebepaling Opnieuw bepalen van de therapeutische positie van de onderkaak ten opzichte van de bovenkaak door middel van een wasbeet en opnieuw ingipsen. € 30,86
G20 Beetregistratie intra-oraal Bijvoorbeeld pijlpuntregistratie. € 61,72
Diversen
G09 Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur Het met behulp van specifieke apparatuur digitaal meten en analyseren hoe de tanden en kiezen op elkaar passen en welke krachten hierop worden uitgeoefend. Deze code is in combinatie met R24 of R34 slechts declarabel indien sprake is van een behandeling waarbij minimaal twee kronen worden geplaatst. De G09 mag niet ten behoeve van een vulling gedeclareerd worden. € 33,33
G15 Toeslag voor het behouden van beethoogte Bijvoorbeeld door kunsthars of stents mal of het laten staan van occlusiedeel op element en antagonist. Kan niet in combinatie met een solitaire kroon of bij meerdere kronen die geen onderdeel zijn van de dorsale steunzone (zijdelingse delen). € 30,86
G65* Indirect planmatig inslijpen Prestatie G65 kan één keer in rekening worden gebracht ongeacht het aantal zittingen waarin onderstaande verrichtingen plaatsenvinden. Inclusief:
 • het maken van (digitale) afdrukken;
 • de registratie van de gewenste occlusale verhoudingen (ongeacht de methode);
 • het plaatsen van de modellen in een articulator; en
 • het maken van een op schrift gesteld inslijpplan alsmede het uitvoeren van de inslijpprocedure.
€ 339,48
G75 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak Het slijpen van alle voortanden van één kaak. Per kaak in rekening te brengen. € 61,72
G69* Beetbeschermingsplaat De vervaardiging en plaatsing van een occlusale plaat van harde kunsthars, zonder dat voorafgaand onderzoek naar een OPD heeft plaatsgevonden. Inclusief:
 • het maken van (digitale) afdrukken;
 • de registratie (ongeacht de methode);
 • het plaatsen van de beetbeschermingsplaat, inclusief kleine correcties; en
 • het geven van bijbehorende instructie omtrent het gebruik.
Eventuele controlebezoeken – al dan niet met kleine correcties, uit te voeren aan de beetbeschermingsplaat - kunnen worden gedeclareerd middels prestatie C003.
€ 67,90
G33* Aanbrengen front/hoektandgeleiding Bijvoorbeeld door middel van palatinale schildjes, per element. € 61,72
c. Snurk- en slaapstoornisbeugel Onderdeel c van dit hoofdstuk betreft de in rekening te brengen verrichtingen en tarieven voor behandeling van patiënten met een snurk- en/of slaapstoornissenbeugel (Mandibulair Repositieapparaat, MRA). Onder een MRA wordt verstaan: Een apparaat waarmee de onderkaak gedwongen van positie verandert met als doel de bovenste luchtwegen te verruimen en/of snurken te beperken. In het maximumtarief voor het MRA zijn consultatie en diagnostiek (inclusief eventuele röntgenfoto's) niet inbegrepen. Dit kan apart in rekening worden gebracht met de prestatiebeschrijvingen uit hoofdstuk I Consultatie en diagnostiek (C) en hoofdstuk II Röntgendiagnostiek (X). Voor een consult naar aanleiding van een klacht kunnen de prestatiebeschrijvingen uit hoofdstuk I Consultatie en diagnostiek (C) apart in rekening worden gebracht.
G71* Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) Inclusief:
 • het maken van (digitale) afdrukken;
 • de registratie (ongeacht de methode);
 • het plaatsen van het apparaat, inclusief het aanbrengen van kleine correcties en het geven van bijbehorende instructies omtrent het gebruik;
 • nazorg gedurende twee maanden na plaatsing van het MRA.
€ 308,62
G72 Controlebezoek MRA Controlebezoek, al dan niet met kleine correcties aan het MRA of andere kleine verrichtingen. Uitsluitend in rekening te brengen twee maanden nadat het MRA is geplaatst (G71). € 30,86
G73* Reparatie MRA met afdruk In het geval er voor het repareren van het MRA (code G73) opnieuw moet worden geregistreerd, is het vervaardigen en declareren van een nieuwe MRA mogelijk (code G71 plus techniekkosten). € 49,38
d. Myofunctionele apparatuur
G74 * Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur voor het afleren van afwijkende mond- en tonggewoonten. Deze therapie omvat tevens de uitleg over het afwijkende mond- en tonggedrag, instructie over het dragen van de myofunctionele apparatuur en bijbehorende controle van het dragen van de apparatuur. Deze prestatie is inclusief een verwijzing naar een logopedist. Deze prestatie is een all-in tarief, dit betekent dat naast deze prestatie geen andere prestaties ten behoeve van de myofunctionele apparatuur in rekening kunnen worden gebracht. € 130,24
X Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)
a. Onderdeel A H11 kan niet in rekening worden gebracht voor extracties in het kader van orthodontie. Hiervoor gelden afwijkende prestaties (zie Prestatie- en tariefbeschikking orthodontische zorg). De verrichtingen in hoofdstuk X zijn inclusief verdoving.
H11 Trekken tand of kies Inclusief (eventueel) hechten, kosten hechtmateriaal en wondtoilet. € 46,29
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant Inclusief (eventueel) hechten, kosten hechtmateriaal en wondtoilet. € 34,57
H21 Kosten hechtmateriaal Uitsluitend extra in rekening te brengen bij:
 • verrichtingen uit hoofdstuk H, met uitzondering van de codes H11 en H16;
 • U25 en U35.
Per H-code verrichting eenmaal te berekenen.
€ 6,29
H26 Hechten weke delen Bijvoorbeeld liphechtingen inclusief wondtoilet. € 67,90
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling Inclusief tijdelijke fixatie ongeacht de methodiek; inclusief hechten en wondtoilet. € 61,72
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling Terugzetten/ terugplaatsen element exclusief pulpabehandeling, eerste element. € 18,52
b. Onderdeel B
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B Het voor chirurgie gereed maken van de praktijkruimte in verband met de vereiste steriliteit. Uitsluitend in rekening te brengen indien bijzondere maatregelen worden toegepast, vergelijkbaar met inrichting operatiekamer. € 61,72
H33 Hemisectie van een molaar Inclusief hechten en wondtoilet. € 74,07
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap Inclusief hechten en wondtoilet. € 74,07
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak Correctie processus alveolaris. Als zelfstandige verrichting, inclusief hechten en wondtoilet. € 55,55
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje Frenulum extirpatie. Inclusief hechten en wondtoilet. € 37,03
Wortelpuntoperatie per tandwortel
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting Het verrichten van een apexresectie na een endodontische behandeling; maximaal twee apices per element in rekening te brengen; inclusief hechten en wondtoilet. € 74,07
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting Het verrichten van een apexresectie na een endodontische behandeling; maximaal twee apices per element in rekening te brengen; inclusief hechten en wondtoilet. € 98,76
H44 Primaire antrumsluiting Het zodanig hechten dat de randen van het slijmvlies zonder spanning aansluiten; inclusief hechten en wondtoilet. € 67,90
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak Fractuur van processus alveolaris. Als zelfstandige verrichting; inclusief hechten en wondtoilet. € 86,41
Cyste-operatie
H60 Marsupialisatie Inclusief hechten en wondtoilet. € 86,41
H65 Primaire sluiting Inclusief hechten en wondtoilet. € 166,65
Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak Inclusief hechten en wondtoilet. € 86,41
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak Inclusief hechten en wondtoilet. € 166,65
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak Inclusief hechten en wondtoilet. € 117,27
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak Inclusief hechten en wondtoilet. € 197,51
XI Kunstgebitten (P)
a. Gedeeltelijk kunstgebit
P001* Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, per kaak Vanaf eerste consultatie tot en met plaatsing, inclusief nazorg gedurende vier maanden na plaatsing. Per kaak in rekening te brengen. € 92,59
P002* Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen, per kaak Vanaf eerste consultatie tot en met plaatsing, inclusief nazorg gedurende vier maanden na plaatsing. Per kaak in rekening te brengen. € 185,17
P003* Frame kunstgebit, 1-4 elementen, per kaak Vanaf eerste consultatie tot en met plaatsing, inclusief nazorg gedurende vier maanden na plaatsing. Inclusief ontwerp en steunen inslijpen voorafgaand aan de vervaardiging van het frame kunstgebit. Per kaak in rekening te brengen. € 253,07
P004* Frame kunstgebit, 5-13 elementen, per kaak Vanaf eerste consultatie tot en met plaatsing, inclusief nazorg gedurende vier maanden na plaatsing. Inclusief ontwerp en steunen inslijpen voorafgaand aan de vervaardiging van het frame kunstgebit. Per kaak in rekening te brengen. € 345,65
b. Volledig kunstgebit
P020* Volledig kunstgebit bovenkaak Vanaf eerste consultatie tot en met plaatsing, inclusief nazorg gedurende vier maanden na plaatsing. € 185,17
P021* Volledig kunstgebit onderkaak Vanaf eerste consultatie tot en met plaatsing, inclusief nazorg gedurende vier maanden na plaatsing. € 246,89
P022* Volledig kunstgebit boven- en onderkaak Vanaf eerste consultatie tot en met plaatsing, inclusief nazorg gedurende vier maanden na plaatsing. € 401,20
P023* Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak Tijdelijk volledig kunstgebit in boven- of onderkaak ter overbrugging van de periode tot het plaatsen van een niet tijdelijke prothetische voorziening. Vanaf eerste consultatie tot en met plaatsing, inclusief nazorg gedurende vier maanden na plaatsing. Per kaak in rekening te brengen. € 123,45
c. Toeslagen
P040 Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit Per kaak in rekening te brengen. Toeslag bij P020, P021, P022 en P023. € 66,66
P041 Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars Per kaak in rekening te brengen. Toeslag bij P001 en P002. € 30,86
P042 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur Toeslag om met specifieke apparatuur te bepalen hoe de kaken ten opzichte van elkaar staan. Bijvoorbeeld pijlpuntregistratie. Toeslag bij P020 en P022. € 61,72
P043 Toeslag voor frontopstelling of beetbepaling in aparte zitting Toeslag voor het in een aparte zitting:
 • opstellen van de voortanden van een kunstgebit; of
 • passen van front en opnieuw beetbepalen en aanpassen lip- en wangvulling.
Toeslag bij P002, P004, P020 en P022.
€ 37,03
P044 Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak Toeslag indien bij de patiënt een klikgebit is geïndiceerd, maar een volledig kunstgebit wordt geplaatst. Per kaak in rekening te brengen. Toeslag bij P020, P021, P022. € 83,33
P045 Toeslag immediaat kunstgebit Per immediaat te vervangen element in rekening te brengen met een maximum van 8 elementen per kaak. Exclusief extracties en opvullen. Toeslag bij P001, P002, P003, P004, P020, P021, P022, P023, P071 en P072. € 15,43
P046 Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit Een toeslag voor elke (natuurlijke) wortel waar een kunstgebit over heen wordt geplaatst. Inclusief (zo nodig) afprepareren, vullen en polijsten. Toeslag bij P001, P002, P003, P004, P020, P021, P022, P023, P071 en P072. € 49,38
P047 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars Toeslag voor het extra bevestigen van een gedeeltelijk kunstgebit rondom tanden en kiezen met behulp van een gegoten anker. Inclusief eventueel inslijpen steun. Toeslag bij P001 en P002. € 18,52
P048 Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls Toeslag voor het maken van een precisiekoppeling om het kunstgebit te laten steunen op de resterende tanden en kiezen. Matrix en patrix als één deel te berekenen. Per koppeling of staaf-huls (steg) in rekening te brengen. Toeslag bij P003, P004, P020, P021 en P022. € 92,59
P049 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling Toeslag voor het aanbrengen van een kap kroon in een frame- of overkappingskunstgebit voor bevestiging op een kroon voor extra steun en houvast. Toeslag bij P003, P004, P020, P021 en P022. € 61,72
d. Aanpassingen bestaand kunstgebit
P060 Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak Het aanbrengen van tijdelijke weekblijvende laag aan de binnenzijde van een bestaand volledig kunstgebit. Per kaak in rekening te brengen. € 43,21
P061 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak Het aanbrengen van tijdelijke weekblijvende laag aan de binnenzijde van een bestaand gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of een frame kunstgebit. Per kaak in rekening te brengen. € 43,21
P062* Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak Het door middel van een afdruk opvullen van een volledig kunstgebit met nieuwe kunsthars, zodat het kunstgebit weer goed aansluit. Per kaak in rekening te brengen. € 87,03
P063* Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak Opvullen van een volledig kunstgebit direct met kunsthars in de mond zodat het kunstgebit weer goed aansluit. Per kaak in rekening te brengen. € 87,65
P064* Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak Het door middel van een afdruk opvullen van een gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of een framekunstgebit met nieuwe kunsthars, zodat het kunstgebit weer goed aansluit. Per kaak in rekening te brengen. € 75,92
P065* Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak Opvullen van een gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of een frame kunstgebit direct met kunsthars in de mond zodat het kunstgebit weer goed aansluit. Per kaak in rekening te brengen. € 79,01
P066* Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak Het opvullen van een overkappingskunstgebit op een staaf-huls (steg) op natuurlijke wortels met nieuwe kunsthars zodat het kunstgebit weer goed aansluit. Per kaak in rekening te brengen ongeacht het aantal pijlers. € 172,83
P067 Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit Het inslijpen van tanden en kiezen van een bestaand kunstgebit ten behoeve van bilateraal gebalanceerde (stabiliteit van het kunstgebit in alle richtingen) occlusie (beter dichtbijten) en articulatie (over elkaar heen schuiven). Niet in rekening te brengen binnen vier maanden na plaatsing van het kunstgebit. € 30,86
P068* Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak Per kaak in rekening te brengen. € 18,52
P069* Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak Per kaak in rekening te brengen. € 49,38
P070* Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak Per kaak in rekening te brengen. € 18,52
P071* Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak Per kaak in rekening te brengen. Wanneer er sprake is van een uitbreiding geldt deze prestatie vanaf de eerste consultatie tot en met plaatsing, inclusief nazorg gedurende vier maanden na plaatsing. € 49,38
P072* Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak Het aanvullen van een gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of een frame kunstgebit met tanden en kiezen zodat het een volledig kunstgebit wordt. Per kaak in rekening te brengen. Vanaf eerste consultatie tot en met plaatsing, inclusief nazorg gedurende vier maanden na plaatsing. € 49,38
e. Nazorg
Onder prothetische nazorg wordt verstaan:
 • het controleren van de pasvorm van het bestaande kunstgebit;
 • het aanpassen van het kunstgebit;
 • het verhelpen van drukplaatsen;
 • het zo nodig aanbrengen van tissue conditioner of het uitvoeren van een opvulling, tot vier maanden na de plaatsing, ongeacht het aantal benodigde zittingen.
P060, P061, P062, P063, P064, P065 en P067 kunnen dus niet binnen vier maanden na plaatsing worden gedeclareerd. De zorg van deze verrichtingen valt binnen vier maanden na plaatsing onder prothetische nazorg. Hierop geldt de volgende uitzondering. Wanneer een kunstgebit immediaat wordt geplaatst (toeslag P045) dan mogen binnen vier maanden na plaatsing P060, P061, P062, P063, P064, P065 en P067 worden gedeclareerd. Reparatie binnen vier maanden na plaatsing - Onzorgvuldig gebruik P068, P069, P070 en P071 kunnen alleen binnen vier maanden na plaatsing worden gedeclareerd indien sprake is van onzorgvuldig gebruik door de patiënt.
XII Tandvleesbehandelingen (T)
De verrichtingen en tarieven uit hoofdstuk XII (tandvleesbehandelingen) zijn exclusief:
 • röntgenologische verrichtingen (hoofdstuk II - Maken en/of beoordelen foto's);
 • de kostprijs van materialen ten behoeve van toepassing van regeneratietechnieken;
 • de kostprijs van specifiek laboratoriumonderzoek ten behoeve van bacteriologische testen.
De tarieven zijn inclusief instructie/voorlichting mondhygiëne.
a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen Prestaties en tarieven voor verrichtingen bij patiënten met parodontale aandoeningen (PPS score 2 of 3). Naast de verrichtingencodes uit onderdeel A kunnen in dezelfde zitting de codes C001, C002, C003, C010, C011, C012 en M40 niet in rekening worden gebracht. Uitzondering hierop is C002 in combinatie met T042, T043 of T044 indien de nazorg wordt geboden door een andere zorgverlener en de consument het traject uit de 'Richtlijn Parodontale Screening, Diagnostiek en Behandeling in de Algemene Praktijk' in deze praktijk heeft doorlopen. Tevens kunnen naast de codes T021, T022, T042 tot en met T044 en T070 tot en met T076, in dezelfde zitting de codes M01, M02, M03 niet worden berekend. Er is zodanige overlap dat deze prestaties redelijkerwijs niet in combinatie met elkaar gedeclareerd kunnen worden. Voor het verrichten van de zorg onder onderdeel A moet worden voldaan aan de 'Richtlijn Parodontale Screening, Diagnostiek en Behandeling in de Algemene Praktijk'.
T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus Ongeacht het aantal zittingen. In het maximumtarief voor parodontaal onderzoek is begrepen:
 • het verstrekken van algemene informatie aan de patiënt;
 • alsmede het bespreken van het belang van mondhygiënische zelfzorg; en
 • het zo nodig overleg voeren met of verwijzen naar een zorgaanbieder zijnde tandarts, mondhygiënist, tandprotheticus, huisarts, specialist of instelling voor bijzondere tandheelkunde.
€ 179,00
T021 Grondig reinigen wortel, complex Reiniging element, exclusief verdoving. Van toepassing voor behandeling van een éénwortelig element met pockets van ≥8 mm of een meerwortelig element met pockets van ≥ 6 mm. Uitsluitend te berekenen indien volgend op T012 of volgend op T032 wanneer door recidief her-initiële behandeling geïndiceerd is. € 33,33
T022 Grondig reinigen wortel, standaard Reiniging element, exclusief verdoving. Van toepassing voor behandeling van een éénwortelig element met pockets van 4-7 mm of een meerwortelig element met pockets van 4-5 mm. Uitsluitend te berekenen, indien volgend op T012 of volgend op T032 wanneer door recidief her-initiële behandeling geïndiceerd is. € 24,69
T032 Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus Toe te passen bij evaluatie na initiële behandeling/chirurgie of als periodiek herbeoordelingsonderzoek. Ongeacht het aantal zittingen. € 111,10
T033 Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling In het maximumtarief van T033 is begrepen het vaststellen van het parodontaal vervolgtraject en het bespreken daarvan met de patiënt. Bij periodiek herbeoordelingsonderzoek alleen te declareren bij het bespreken van een nieuw of aangepast behandelplan. Uitsluitend in combinatie met T032. € 67,90
T042 Consult parodontale nazorg Van toepassing als nazorg na evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus (T032). Is tevens te berekenen als tussentijdse controle na de initiële behandeling (T021, T022) en vóór de evaluatie van de initiële behandeling/chirurgie (T032). € 93,82
T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg Van toepassing als nazorg na evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus (T032). Is tevens te berekenen als tussentijdse controle na de initiële behandeling (T021, T022) en vóór de evaluatie van de initiële behandeling/chirurgie (T032). Bij het uitgebreid consult is (bijvoorbeeld door een ontoereikende mondhygiëne) een aantal te behandelen subgingivale pockets van 5mm of dieper (zonder complicerende factoren) vatbaar voor parodontale ontstekingen, waardoor op meerdere items van de voorlichting en/of het klinisch handelen een zwaardere nadruk moet worden gelegd. Onder complicerende factoren wordt verstaan: Meerwortelig element, Furcatie defect, Angulair defect (röntgenologisch) en/of Infrabony defect (röntgenologisch). € 124,68
T044 Complex consult parodontale nazorg Van toepassing als nazorg na evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus (T032). Is tevens te berekenen als tussentijdse controle na de initiële behandeling (T021, T022) en vóór de evaluatie van de initiële behandeling/chirurgie (T032). Een complex consult nazorg is gelijk aan een uitgebreid consult parodontale nazorg (T043) met dien verstande dat door aanwezigheid van complicerende factoren de moeilijkheidsgraad op meerdere items van de voorlichting en/of het klinisch handelen een nog zwaardere nadruk moet worden gelegd. Onder complicerende factoren wordt verstaan: Meerwortelig element, Furcatie defect, Angulair defect (röntgenologisch) en/of Infrabony defect (röntgenologisch). € 166,04
Parodontale chirurgie
T070 Flapoperatie tussen twee elementen Inclusief:
 • het voorbereiden van de praktijkruimte en het voorbereiden van de patiënt;
 • het geven van de verdoving;
 • het uitvoeren van de flapoperatie;
 • het instrueren van de patiënt en het zo nodig voorschrijven van medicamenten;
 • het maken van een operatieverslag.
€ 200,60
T071 Flapoperatie per sextant (één zesde deel) Inclusief:
 • het voorbereiden van de praktijkruimte en het voorbereiden van de patiënt;
 • het geven van de verdoving;
 • het uitvoeren van de flapoperatie;
 • het instrueren van de patiënt en het zo nodig voorschrijven van medicamenten;
 • het maken van een operatieverslag.
€ 308,62
T072 Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel) Inclusief:
 • het voorbereiden van de praktijkruimte en het voorbereiden van de patiënt;
 • het geven van de verdoving;
 • het uitvoeren van de flapoperatie;
 • het instrueren van de patiënt en het zo nodig voorschrijven van medicamenten;
 • het maken van een operatieverslag.
Inclusief (eventueel) gelijktijdig uitgevoerde vestibulumverdieping. Bij ontstoken pockets, na initiële parodontale behandeling dieper dan 6 mm, in combinatie met één of meerdere onderstaande complicerende factoren:
 • aanhechtingsverlies van meer dan 4 mm;
 • furcatie-aandoeningen;
 • onregelmatig verloop van de botrand (angulaire defecten);
 • bijzondere anatomische structuur van de gingiva;
 • afwijkende tandstand.
€ 370,34
T073 Directe postoperatieve zorg, eerste zitting Deze prestatie is bedoeld voor de eerste controlezitting na de chirurgische ingreep. Inclusief:
 • het controleren van de wondgenezing;
 • het verwijderen van hechtingen en eventueel wondverband;
 • het verwijderen van plaque en eventuele aanslag;
 • het (zo nodig) plaatselijk desinfecteren;
 • het geven van instructie/voorlichting mondhygiëne.
€ 61,72
T074 Directe postoperatieve zorg, volgende zitting Per zitting in rekening te brengen. Inclusief:
 • het controleren van de wondgenezing en de mondhygiëne;
 • het verwijderen van plaque, tandsteen en zo nodig het reinigen van de worteloppervlakken en gladmaken (rootplaning);
 • het verwijderen van chloorhexidine-aanslag;
 • het (zo nodig) plaatselijk desinfecteren;
 • het geven van instructie/voorlichting mondhygiëne.
 • het meten van de plaque-score.
€ 166,04
T076 Tuber- of retromolaarplastiek Uitsluitend in rekening te brengen in combinatie met T070, T071 en T072 in hetzelfde sextant. Wanneer er sprake is van een tuber- of retromolaarplastiek als zelfstandige verrichting is T101 aangewezen. € 77,15
b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a) Prestaties en tarieven voor specifieke parodontale verrichtingen, ongeacht de gemeten PPS-score.
Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a
T101 Tuber- of retromolaarplastiek Als zelfstandige verrichting, niet in combinatie met flapoperatie. Inclusief voorbereiding praktijkruimte, verdoving en instructie/voorlichting mondhygiëne. € 108,02
T102 Tandvleescorrectie, per element Inclusief voorbereiding praktijkruimte, verdoving en instructie/voorlichting mondhygiëne. € 58,64
T103 Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) Inclusief voorbereiding praktijkruimte, verdoving en instructie/voorlichting mondhygiëne. € 154,31
Toepassen van regeneratietechniek
T111* Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) Ongeacht het aantal elementen per sextant. Inclusief voorbereiding praktijkruimte, verdoving en instructie/voorlichting mondhygiëne. De aangebrachte materialen kunnen als materiaal- en techniekkosten apart in rekening worden gebracht. € 370,34
T112* Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element Extra te berekenen naast het tarief van flapoperatie. Uitsluitend in combinatie met T070, T071, T072, J88. Inclusief verdoving en instructie/voorlichting mondhygiëne. De aangebrachte materialen kunnen als materiaal- en techniekkosten apart in rekening worden gebracht. € 123,45
T113 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal Inclusief voorbereiding praktijkruimte, verdoving en instructie/voorlichting mondhygiëne. € 200,60
Parodontale kroonverlengingsprocedure
T121 Kroonverlenging per element Flapoperatie inclusief correctie cervicale botniveau als voorbehandeling voor latere restauratie. Inclusief voorbereiding praktijkruimte, verdoving en instructie/voorlichting mondhygiëne. € 200,60
T122 Kroonverlenging per sextant Flapoperatie inclusief correctie cervicale botniveau als voorbehandeling voor latere restauratie. Inclusief voorbereiding praktijkruimte, verdoving en instructie/voorlichting mondhygiëne. € 370,34
Mucogingivale chirurgie
T141 Tandvleestransplantaat Gingivatransplantaat. Weefseltransplantaat van palatumgingiva. Inclusief verdoving en instructie/voorlichting mondhygiëne. € 117,27
T142* Recessie bedekking met verplaatste lap Tandvlees/slijmvlies chirurgie met verplaatsing van een mucogingivale lap. Ongeacht het aantal elementen per sextant. Inclusief voorbereiding praktijkruimte, verdoving en instructie/voorlichting mondhygiëne. Bij gebruik van eigen tandvlees in combinatie met T141. De aangebrachte recessiebedekkingsmaterialen kunnen als materiaal- en techniekkosten apart in rekening worden gebracht. € 370,34
Directe postoperatieve zorg
T151 Directe postoperatieve zorg, eerste zitting Deze prestatie is bedoeld voor de eerste controlezitting na de chirurgische ingreep. Inclusief:
 • het controleren van de wondgenezing;
 • het verwijderen van hechtingen en eventueel wondverband;
 • het verwijderen van plaque en eventuele aanslag;
 • het (zo nodig) plaatselijk desinfecteren;
 • het geven van instructie/voorlichting mondhygiëne.
€ 61,72
T152 Directe postoperatieve zorg, volgende zitting Per zitting in rekening te brengen. Inclusief:
 • het controleren van de wondgenezing en de mondhygiëne;
 • het verwijderen van plaque, tandsteen en zo nodig rootplaning;
 • het verwijderen van chloorhexidine-aanslag;
 • het (zo nodig) plaatselijk desinfecteren;
 • het geven van instructie/voorlichting mondhygiëne;
 • het meten van de plaque-score.
€ 166,04
Diversen
T161 ** Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling Het afnemen van een gelokaliseerde parostatus en het nemen van minimaal drie plaquemonsters, inclusief bespreking van de bacteriologische gegevens met de patiënt. Niet in combinatie met M32 in rekening te brengen. € 43,21
T162 Behandeling tandvleesabces Onderzoek, verdoving en rootplanen, inclusief instructie/ voorlichting mondhygiëne en mondhygiëne vervangende maatregelen. € 83,33
T163* Toepassing lokaal medicament Per zitting éénmaal te declareren, ongeacht het aantal elementen. De medicamenten kunnen als materiaal- en techniekkosten apart in rekening worden gebracht. € 66,66
T164* (Draad)Spalk Het spalken van parodontaal aangedane mobiele elementen. Te declareren per verbinding, inclusief etsen. Deze prestatie mag niet in rekening worden gebracht ten behoeve van het herstel en plaatsen van orthodontische retentieapparatuur, hiervoor zijn de F-codes uit de Prestatie- en tariefbeschikking orthodontische zorg aangewezen. € 24,69
T165 Uitgebreide voedingsanalyse Op basis van een door de patiënt bijgehouden schriftelijk verslag over zijn eetgewoonten inclusief bespreking daarvan. Enkel te declareren als onderdeel van de parodontale behandeling. € 61,72
XIII Implantaten (J)
Op dit hoofdstuk zijn algemene bepalingen van toepassing. De prestaties en maximumtarieven uit dit hoofdstuk zijn exclusief:
 • röntgenologische verrichtingen;
 • kostprijs implantaat en alle overige materialen die tenbehoeve van de implantatie tijdelijk dan wel blijvend in de mond worden geplaatst;
 • operatie donorplaats in geval van toepassing autoloogbotmateriaal;
 • kostprijs van tandtechnische werkzaamheden.
De prestaties en maximumtarieven uit dit hoofdstuk zijn inclusief:
 • kostprijs van alle verbruiksmaterialen en instrumentarium behorend bij de implantatiesystematiek die niet tijdelijk dan wel blijvend in de mond worden geplaatst;
 • verdoving.
J97 Overheadkosten implantaten, autotransplantaten en peri-implantitis chirurgie Eenmalig per implantaat, autotransplantaat of peri-implantitis behandeling per kaak te bereken bij de codes J20, J27, J39, J88, U25 en U35. € 182,78
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie Eenmalig per implantaatbehandeling per kaak te berekenen bij de codes J09, J12, U25 en U35. € 103,44
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
J01 Initieel onderzoek implantologie Algemeen onderzoek, voorlichting en globale beoordeling of implantologie is geïndiceerd. € 68,48
J02* Verlengd onderzoek implantologie Specifiek vervolgonderzoek, inclusief opstellen en bespreken behandelplan, inclusief aanvragen voorzieningen en overleg/rapportage verwijzende zorgaanbieder. Kan slechts eenmaal in rekening worden gebracht voor de betreffende implantaatbehandeling en niet in combinatie met prestatie J80. € 105,35
J03* Proefopstelling Ten behoeve van het plaatsen van implantaten. € 142,22
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan Per implantaatbehandeling, mag naast J03 in rekening worden gebracht. € 47,41
b. I Pre-implantologische chirurgie De maximumtarieven voor de pre-implantologische chirurgie gelden als honorering voor de implantatieplanning, het voorbereiden van de praktijkruimte en het operatief aanbrengen van autoloog bot en/of een botvervangend materiaal en eventuele membraan. De tarieven zijn inclusief de direct postoperatieve zorg, eventuele aanpassing van de aanwezige prothetische voorziening en exclusief de operatie van een eventuele donorplaats en/of materiaalkosten van niet autoloog materiaal t.b.v. de augmentatie.
J09* Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft Aanbrengen van autoloog bot en/of botvervangend materiaal incl. het aanbrengen van een membraan. Het betreft een zelfstandige verrichting in een aparte zitting die niet in combinatie met J20 kan worden uitgevoerd. € 252,84
J10* Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting Uitsluitend in rekening te brengen in combinatie met J09. € 158,03
J11 Prepareren donorplaats Vrijleggen van bot ten behoeve van het verkrijgen van autoloog bottransplantaat. Deze prestatie kan uitsluitend in combinatie met J09, J10 en/of J12, J15, J17 of J18 in rekening worden gebracht. € 142,22
J12* Kaakverbreding en/of verhoging, per kaak Per kaak in rekening te brengen. Aanbrengen van autoloog bot en/of botvervangend materiaal incl. het aanbrengen van een membraan. Het betreft een zelfstandige verrichting in een aparte zitting die niet in combinatie met J20 of J80 kan worden uitgevoerd. Kan in combinatie met J09, J10 en/of J11 in rekening worden gebracht. € 152,76
b. II Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen
J06 Vrijleggen foramen mentale Uitsluitend t.b.v. chirurgische correctie van de uittredeplaats van de nervus mentalis, per kaakhelft. Uitsluitend in rekening te brengen in combinatie met J20, J27, J39 of J80. € 31,61
J15* Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant Per sextant in rekening te brengen. Uitsluitend in rekening te brengen in combinatie met J20, J27, J28, J37 of J80. € 89,55
J17* Aanvullende ophoging bodem bijholte Aanvullende sinusbodemelevatie. Per kaakhelft. Uitsluitend in combinatie met J20, J27, J28 of J37 in rekening te brengen. € 136,96
J18* Ophoging bodem bijholte orthograad Sinusbodemelevatie orthograad. Aanbrengen van autoloog bot en/of botvervangend materiaal door het implantatieboorgat. Alleen in combinatie met J20, J27, J28 of J37 in rekening te brengen. € 63,21
J19 Toeslag esthetische zone Uitsluitend t.b.v. optimale esthetiek bij implantaatgedragen kroon- en/of brugwerk in het bovenfront. Per implantaat te berekenen. € 68,48
c. Implantologische chirurgie De maximumtarieven voor de implantologische chirurgie gelden als honorering voor de implantatieplanning, gereed maken van de praktijkruimte in verband met hygiëne en steriliteit en het operatief aanbrengen van het/de implanta(a)t(en) alsmede het aanbrengen van een/de healing abutment(s). De tarieven zijn inclusief de postoperatieve zorg gedurende zes maanden en eventuele aanpassing van de aanwezige prothetische voorziening gedurende vier maanden na plaatsing. De tarieven zijn exclusief de kostprijs van het implantaat en afdekschroefje (cover screw) of tandvleesvormer (healing abutment), de operatie van een eventuele donorplaats en/of materiaalkosten ten behoeve van een simultane augmentatie.
J20 Plaatsen eerste implantaat, per kaak Hieronder wordt verstaan:
 • vrij prepareren, afschuiven mucoperiost inclusief eventuele correcties processus alveolaris;
 • prepareren implantaatbed;
 • plaatsen implantaat;
 • controleren primaire stabiliteit;
 • plaatsen afdekschroefje (cover screw) of tandvleesvormer (healing abutment);
 • terugleggen en aanpassen mucoperiost inclusief hechten.
J20 kan niet gedeclareerd worden bij implantaten in de onderkaak ten behoeve van een kunstgebit op implantaten. De kosten van het implantaat inclusief afdekschroefje (cover screw) of tandvleesvormer (healing abutment) zijn in rekening te brengen door middel van prestatie J33.
€ 240,73
J28 Plaatsen volgend implantaat, per kaak Uitsluitend in rekening te brengen in combinatie met:
 • J20 of J27;
 • J80 indien het gaat om het derde of vierde implantaat van de behandeling.
De kosten van het implantaat inclusief afdekschroefje (cover screw) of tandvleesvormer (healing abutment) zijn in rekening te brengen door middel van prestatie J33.
€ 99,56
J23* Plaatsen eerste tandvleesvormer (healing abutment) Alleen te declareren bij twee fase techniek. € 79,01
J29* Plaatsen volgende tandvleesvormer (healing abutment) Uitsluitend in combinatie met J23 of J28 in rekening te brengen. Alleen te declareren bij twee fase techniek. € 37,40
J26 Moeizaam verwijderen implantaat Met mucoperiostale opklap inclusief hechten en wondtoilet. Niet in rekening te brengen binnen zes maanden na plaatsing implantaat op dezelfde locatie. Voor het eenvoudig verwijderen van een implantaat kan prestatie J36 in rekening worden gebracht. € 173,83
J36 Verwijderen implantaat Inclusief hechten en wondtoilet. Niet in rekening te brengen binnen zes maanden na plaatsing implantaat op dezelfde locatie. € 34,77
J27 Vervangen eerste implantaat Vervanging van een eerder verloren gegaan implantaat. Inclusief onderzoek, planning, operatie en nazorg. Niet in rekening te brengen binnen zes maanden na plaatsing implantaat (J80, J20 of J28). Voor het vervangen van het volgende implantaat in dezelfde zitting geldt prestatie J37. De kosten van het implantaat inclusief afdekschroefje (cover screw) of tandvleesvormer (healing abutment) zijn in rekening te brengen door middel van prestatie J33. € 240,73
J37 Vervangen volgend implantaat Vervanging van een eerder verloren gegaan implantaat. Uitsluitend in combinatie met J27 in rekening te brengen. Inclusief onderzoek, planning, operatie en nazorg. Niet in rekening te brengen binnen zes maanden na plaatsing implantaat (J80, J20 of J28). De kosten van het implantaat inclusief afdekschroefje (cover screw) of tandvleesvormer (healing abutment) zijn in rekening te brengen door middel van prestatie J33. € 99,56
J39 Uitvoeren autotransplantaat Transplantaat van tand of kies. Inclusief:
 • het eventueel verwijderen van de te vervangen tand of kies (receptor);
 • het prepareren van een wondbed voor de wortel(s) van de te transplanteren tand of kies;
 • het transplanteren en het overhechten van de getransplanteerde tand of kies;
 • verdoving;
 • het geven van instructie/voorlichting mondhygiëne;
 • nazorg.
Deze prestatie is exclusief:
 • röntgenonderzoek;
 • eventuele wortelkanaalbehandeling;
 • verwijdering van de te transplanteren tand of kies (donor);
 • controles;
 • benodigde orthodontie; en
 • het omvormen van de getransplanteerde tand of kies.
€ 183,84
J88 Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant (één zesde deel) Chirurgische behandeling van peri-implantitis. Inclusief verdoving en instructie/voorlichting mondhygiëne. € 183,84
d. Diversen
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik - Boren en borstels kunnen tegen kostprijs, onder vermelding van het batchnummer, in rekening worden gebracht. Alleen in combinatie met de codes J11, J20, J27, J80, J39, J88, U25 en U35 in rekening te brengen. - De inzetstukken van een Implant Removal Set mogen alleen in rekening worden gebracht indien ze eenmalig gebruikt kunnen worden. Alleen in combinatie met de codes J26, J36, U25 en U35 in rekening te brengen. kostprijs
J08* Aanbrengen botvervangers in extractie wond Granulaat of ander allogeen materiaal, te plaatsen in extractie-alveole om resorptie tegen te gaan. De J08 mag niet in combinatie met J12 en J15 in rekening worden gebracht. € 21,07
J30 Bindweefseltransplantaat per donorplaats Bindweefseltransplantaat uit palatum. € 110,62
J81 Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie Per zitting. Het verkrijgen van Platelet Rich Fibrin (PRF) middels een venapunctie, centrifugeren en verder verwerken van het bloedconcentraat ten behoeve van weefselregeneratie. € 118,52
J32* Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef Inclusief vervanging en herplaatsing met zo nodig tappen schroefdraad. Niet in rekening te brengen binnen zes maanden na plaatsing van het abutment. € 121,15
J33 Kosten implantaat Kosten van het implantaat inclusief afdekschroefje (cover screw) of tandvleesvormer (healing abutment). Uitsluitend in rekening te brengen bij de prestaties J20, J28, J27, J37, J80, U25 en U35. € 338,74
J34 Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting De ISQ-meting mag één keer per implantaatbehandeling in rekening worden gebracht. Uitsluitend in combinatie met J20, J23 of J27 in rekening te brengen. € 10,54
J35 Grondig submucosaal reinigen implantaat Per element. Van toepassing voor behandeling van peri-implantitis. Voor de behandeling van peri-implantaire mucositis blijft M03 de aangewezen prestatie. Voor de chirurgische behandeling van peri-implantitis is prestatie J88 aangewezen. € 24,76
J87* Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat Alleen van toepassing in de esthetische zone (element 14 tot en met 24). Het vervaardigen en plaatsen van een tijdelijke restauratie gedragen door een immediaat geplaatst implantaat in dezelfde zitting volgens IIPP (immediate implant placement procedure). Deze prestatie omvat het afdrukken (afdruk en tegenafdruk) en het maken van een standaard beetregistratie, het bepalen van de kleur, het passen en plaatsen van de tijdelijke kroon, bijbehorende nazorg en de eventueel benodigde tandvleescorrecties. Onder deze nazorg wordt verstaan:
 • het controleren van occlusie en articulatie;
 • het begeleiden van de ingroei van de zachte weefsels;
 • het optimaliseren van het (emergence) profiel. Hiervoor wordt de tijdelijke voorziening verwijderd, aangepast en teruggeplaatst.
Deze prestatie mag niet in combinatie met de prestaties onder b. I Pre-implantologische chirurgie in rekening worden gebracht.
€ 273,91
e. Mesostructuur Vervaardigen van mesostructuur op implantaten t.b.v. de prothetische vervolgbehandeling. De prestaties J41, J42, J43 en J45 zijn aangewezen voor het vervaardigen van de mesostructuur op implantaten indien er sprake is van: - een nieuwe uitneembare prothetische voorziening; of - een omvorming van een bestaande prothetische voorziening naar een implantaat gedragen prothetische voorziening - een omvorming van een bestaande prothetische voorziening indien er sprake is van een nieuwe mesostructuur. Onder 'uitneembare prothetische voorziening' vallen zowel een gedeeltelijke kunstgebit, een frame kunstgebit als een volledig kunstgebit.
J45* Plaatsen eerste drukknop Inclusief het aanbrengen van abutments. € 126,42
J41* Plaatsen elke volgende drukknop In rekening te brengen voor elke volgende drukknop in dezelfde kaak in dezelfde constructie. Uitsluitend in combinatie met J45 in rekening te brengen. € 36,87
J42* Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak Per kaak. Tarief voor de gehele constructie, inclusief het aanbrengen van abutments. € 215,97
J43* Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak Per kaak. In dezelfde kaak, volgend op J42. € 68,48
J44* Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon Bedoeld als opbouw t.b.v. kroon- en brugwerk. De kosten van healing abutments zijn niet in rekening te brengen bij de J44. € 26,34
f. Prothetische behandeling na implantaten
J50* Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit Vervaardiging van een prothese op een mesostructuur met gelijktijdige vervaardiging van een niet implantaatgedragen prothese op de andere kaak. Dit tarief kan ook worden berekend in het geval van een vervangingsprothese. € 542,55
J51* Onder klikgebit Vervaardiging van uitsluitend een onderprothese op een mesostructuur. Dit tarief kan ook worden berekend in het geval van een vervangingsprothese. € 352,92
J52* Boven klikgebit Vervaardiging van uitsluitend een bovenprothese op een mesostructuur. Dit tarief kan ook worden berekend in het geval van een vervangingsprothese. € 352,92
J53* Omvorming klikgebit Per kaak. Omvorming van een bestaande (klik)prothese tot prothese op drukknoppen. Bedoeld als definitieve voorziening. Exclusief mesostructuur. € 105,35
J54* Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten Per kaak. Omvorming van een bestaande (klik)prothese tot prothese op staafhulsconstructie. Bedoeld als definitieve voorziening. Exclusief mesostructuur. € 136,96
J55* Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten Per kaak. Omvorming van een bestaande (klik)prothese tot prothese op staafhulsconstructie. Bedoeld als definitieve voorziening. Exclusief mesostructuur. € 158,03
J56* Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten Per kaak. Omvorming van bestaande (klik)prothese tot prothese op staafhulsconstructie. Bedoeld als definitieve voorziening. Exclusief mesostructuur. € 184,36
J57 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten Per kaak. Vervaardiging prothese op bestaande staafhulsconstructie. Uitsluitend in rekening te brengen in combinatie met J50, J51 of J52. € 89,55
J58 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten Per kaak. Vervaardiging prothese op bestaande staafhulsconstructie. Uitsluitend in rekening te brengen in combinatie met J50, J51 of J52. € 115,89
J59 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan vier implantaten Per kaak. Vervaardiging prothese op bestaande staafhulsconstructie. Uitsluitend in rekening te brengen in combinatie met J50, J51 of J52. € 142,22
g. Nazorg implantologie Standaard consulten nazorg worden gedeclareerd als code verrichting C002 en bij klachten als C003. Niet te declareren binnen zes maanden na plaatsing van mesostructuur.
J60 Specifiek consult nazorg implantologie Periodieke controle met specifieke implantaatgebonden verrichtingen. € 57,94
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie Periodieke controle met demontage van de mesostructuur. € 94,82
h. Prothetische nazorg Standaard consulten nazorg worden gedeclareerd als prestatie C002 en bij klachten als C003. Niet te declareren binnen vier maanden na plaatsing van een uitneembare prothetische voorziening, omvorming, rebasing of reparatie.
J70* Opvullen zonder staafdemontage Per kaak. Inclusief eventuele reparatie of vervanging van clips of matrices van drukknoppen. Ongeacht het aantal implantaten per kaak. Niet in combinatie met J74, J75, J76 en J77 in rekening te brengen. € 147,49
J71* Opvullen met staafdemontage op twee implantaten Per kaak. Inclusief eventuele reparatie of vervanging van clips. Niet in combinatie met J74, J75, J76 en J77 in rekening te brengen. € 184,36
J72* Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten Per kaak. Inclusief eventuele reparatie of vervanging van clips. Niet in combinatie met J74, J75, J76 en J77 in rekening te brengen. € 210,70
J73* Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten Per kaak. Inclusief eventuele reparatie of vervanging van clips. Niet in combinatie met J74, J75, J76 en J77 in rekening te brengen. € 237,04
J74* Reparatie zonder staafdemontage Per kaak. Inclusief eventuele reparatie of vervanging van clips of matrices van drukknoppen. Ongeacht het aantal implantaten per kaak. Niet in combinatie met J70, J71, J72 en J73 in rekening te brengen. Inclusief nazorg en aanpassing van bestaande prothese. € 57,94
J75* Reparatie met staafdemontage op twee implantaten Per kaak. Inclusief eventuele reparatie of vervanging van clips. Niet in combinatie met J70, J71, J72 en J73 in rekening te brengen. Inclusief nazorg en aanpassing van de bestaande prothese. € 110,62
J76* Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten Per kaak. Inclusief eventuele reparatie of vervanging van clips. Niet in combinatie met J70, J71, J72 en J73 in rekening te brengen. Inclusief nazorg en aanpassing van de bestaande prothese. € 136,96
J77* Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten Per kaak. Inclusief eventuele reparatie of vervanging van clips. Niet in combinatie met J70, J71, J72 en J73 in rekening te brengen. Inclusief nazorg en aanpassing van de bestaande prothese. € 163,29
J78* Verwijderen en vervangen drukknop Per drukknop in rekening te brengen. Het verwijderen en vervangen van een drukknop (abutment). € 26,34
i. Ketenzorg implantologie
J80 Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit Onder deze prestatie wordt verstaan: het gehele behandeltraject opgebouwd uit diagnostiek, indicatiestelling en het plaatsen van twee implantaten in de onderkaak, inclusief zes maanden nazorg. Voor het initieel onderzoek kan code J01 in rekening worden gebracht. De kosten van de implantaten inclusief afdekschroefje (cover screw) of tandvleesvormer (healing abutment) zijn in rekening te brengen door middel van prestatie J33. € 536,23
XIV Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz (U)
Onderstaande prestaties gelden in eenheden van vijf minuten. Onderstaande tarieven zijn bedragen op voorcalculatorisch niveau 2022.
U25* Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten Dit tijdtarief betreft de behandeling in het kader van de tandheelkundige zorg als omschreven bij of krachtens Wlz, voor zover die geleverd wordt aan patiënten die verblijven en behandeld worden in een Wlz-instelling. Het gaat om behandeling binnen de muren van de Wlz-instelling. Dit tijdtarief betreft een tarief per werkbare vijf minuten. Bij werkbare tijd gaat het om totale patiëntgebonden tijd. Naast U25 mogen voor dezelfde behandeling in het kader van de tandheelkundige zorg als omschreven bij of krachtens de Wlz geen andere prestaties gedeclareerd worden, met uitzondering van J33, kosten van intraveneuze sedatie en narcose (A20), röntgenonderzoek (X10 t/m X34) en de kostentarieven (B12, H21, E04, J97, J98 en J07). € 14,06
U35* Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten Dit tijdtarief betreft de behandeling in het kader van de tandheelkundige zorg als omschreven bij of krachtens Wlz, voor zover die geleverd wordt aan patiënten die verblijven en behandeld worden in een Wlz-instelling. Het gaat om behandeling buiten de Wlz-instelling in de eigen praktijk van de zorgaanbieder. Dit tijdtarief betreft een tarief per 1/12 deel stoeluur, met andere woorden per vijf minuten. Bij stoeluren gaat het om direct patiëntgebonden tijd. Naast U35 mogen voor dezelfde behandeling in het kader van de tandheelkundige zorg als omschreven bij of krachtens de Wlz geen andere prestaties gedeclareerd worden, met uitzondering van J33, kosten van intraveneuze sedatie en narcose (A20), röntgenonderzoek (X10 t/m X34) en de kostentarieven (B12, H21, E04, J97, J98 en J07). € 16,22
U05* Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten Dit tijdtarief betreft de behandeling in het kader van de mondzorg van bijzondere zorggroepen, bijvoorbeeld met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap of extreem angstige patiënten waarbij de behandelingsduur langer is dan doorgaans bij reguliere patiënten het geval is. Dit tijdtarief betreft ook die verzekerden die volgens het Besluit zorgverzekering in aanmerking komen voor hulp in het kader van artikel 2.7 Bz lid 1 sub b en sub c. Dit tijdtarief betreft een tarief per 1/12 deel stoeluur, met andere woorden per vijf minuten. Bij stoeluren gaat het om direct patiëntgebonden tijd. Er geldt hierbij:
 • Prestatie U05 mag in combinatie met andere prestaties gedeclareerd worden als de U05 wordt ingezet voor de begeleiding van moeilijk behandelbare patiënten.
 • Indien U05 voor de gehele behandeling in rekening wordt gebracht, mogen er naast de U05 voor dezelfde behandeling in het kader van de tandheelkundige zorg, geen andere prestaties gedeclareerd worden, met uitzondering van J33, kosten van intraveneuze sedatie en narcose (A20), röntgenonderzoek (X10 t/m X34) en de kostentarieven (B12, H21, E04, J97, J98 en J07).
€ 16,22
XV Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y)
Y01 Informatieverstrekking aan derden, per vijf minuten Voor informatieverstrekking aan derden wordt één prestatie onderscheiden met een tarief per vijf minuten door de zorgverlener bestede tijd. De tijdsduur voor iedere door of namens de zorgverlener bestede vijf minuten aan het verstrekken van informatie, inclusief de bestede tijd aan bijbehorende rapportage, is leidend voor de declaratie. De in rekening te brengen bestede tijd dient te worden afgerond naar het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf minuten. Het betreft hier werkzaamheden die niet tot de te verzekeren prestaties bij of krachtens de Zvw of Wlzbehoren en aldus door de aanvrager zelf moeten worden betaald, althans niet bij de ziektekostenverzekeraar van de betreffende patiënt ten laste van de Zvw of Wlz in rekening kunnen worden gebracht. Voor het declareren van deze prestatie gelden de volgende voorwaarden, voorschriften en beperkingen:
 1. Er dient sprake te zijn van een schriftelijk informatieverzoek afkomstig van een derde (al dan niet via de patiënt) die niet volgt uit zorg- of dienstverlening in het kader van de Zvw, Wlz, Wet maatschappelijke ondersteuning of Jeugdwet;
 2. De informatie dient schriftelijk te worden verstrekt aan de aanvrager;
 3. De patiënt dient schriftelijk toestemming te verlenen voor het verstrekken van de informatie aan de derden;
 4. Naast de declaratie van de prestatie 'informatieverstrekking aan derden' mag geen andere prestatiebeschrijving in het kader van de informatieverstrekking in rekening worden gebracht.
Deze prestatie mag niet in rekening worden gebracht:
 1. indien het een informatieverzoek betreft waarvoor bij enig wettelijk voorschrift is bepaald dat zorgaanbieders die informatie kosteloos ter beschikking moeten stellen.
 2. In het kader van zorgverlening waarvoor de zorgaanbieder:
  1. de patiënt heeft verwezen, zoals bij een aanvraag/machtiging voor geneesmiddelen, hulpmiddelen;
  2. een advies vraagt aan een andere zorgaanbieder.
 3. Voor een (later) gevraagde toelichting of verduidelijking op de verstrekte informatie.
€ 14,06
Y02 Onderlinge dienstverlening De levering van (onderdelen van) de prestaties tandheelkundige zorg door een zorgaanbieder in opdracht van een andere zorgaanbieder. De eerstgenoemde zorgaanbieder wordt in dit kader aangeduid als de 'uitvoerende zorgaanbieder'. De laatstgenoemde zorgaanbieder wordt in dit kader aangeduid als de 'opdrachtgevende zorgaanbieder'. De uitvoerende zorgaanbieder heeft de mogelijkheid om (onderdelen van) de prestaties tandheelkundige zorg met inachtneming van de geldende maximumtarieven, in opdracht van de opdrachtgevende zorgverlener via onderlinge dienstverlening in rekening te brengen aan de opdrachtgevende zorgaanbieder. Maximum